تست
_

خط تولید دستگاه های فن کویل سقفی

_

آراد هفت اقلیم

فن فلزی بالانس شده جهت کاهش صدا و افزایش بهره وری
استفاده از تکنیک های خم و برش بروز و استفاده از دستگاه های برش لیزری
تست کویل های مسی در فشار استاندارد
مجهز به تشت تقطیر و شیر هواگیری برنجی