لطفا
نامضروری
تاریخ تولدضروری
در صورتی که دارای سابقه می باشید با ذکر جزییات در این فیلد وارد نمایید.
آیا سابقه بیمه دارید ؟ضروری
نام زبان، وضعیت خواندن، نوشتن و مکالمه و میزان توان خود را در فیلد زیر وارد نمایید
اگر مدرک یا گواهینامه دارید با ذکر نام موسسه آموزشگاهی و دوره فیلد زیر را کامل کنید
نحوه همکاری
در صورت انتقال یا مأموریت حاضر به رفتن به شهرستانهاي دیگر هستید؟ضروری
نام و نام خانوادگی، نسبت، شغل، نشانی و محل کار تلفن را وارد نمایید.
تاریخ شروع به کارضروری
از چه تاریخی به صورت رسمی می توانید با شرکت همکاری خود را شروع کنید
Max. file size: 10 MB.
فرمت مجاز pdf و حداکثر حجم 10MB